Title Image

Accions Formatives

Àrea de Formació

Tècniques de Presentació per a Professionals

Entrenament d’Oratòria

 

Objectius de l’entrenament d’Oratòria

  • Adquirir les técniques necessàries per poder realitzar amb èxit els diferents tipus de presentacions en públic.
  • Reconèixer, valorar i posar en pràctica el nostre propi potencial comunicatiu.
  • Saber presentar els materials i recursos més adequats en cada xerrada o presentació.
  • Adquirir l’habilitat d’estructurar un discurs segons la finalitat del mateix.
  • Utilitzar les presentacions per aconseguir els objetius comunicatius proposats.

Quan es realitzen presentacions en públic es poden perseguir diferents objectius. Aquests no són excloents, però el professional ha de conèixer prèviament cap a on vol encaminar la seva exposició.

 

Presentaciones profesionales

 

Podem pretendre:

 

Informar

Es vol proporcionar informació o idees amb vistes a augmentar els coneixements o la comprensió d’un tema. En aquest cas la persona que exposa explica com es fa alguna cosa o procediment, en què consisteix, com funciona.

 

Persuadir

Consisteix a influir sobre les creences, les actituds o els sentiments de les persones respecte a una matèria determinada.

 

Moure a l’acció

Es tracta d’influir en les accions de les persones. En ocasions, com a pas previ, necessitem canviar les actituds de les persones, però altres vegades les persones ja se senten en la línia que a l’orador pretén. Es tracta de motivar les persones a l’acció, com comprar un producte, firmar una protesta o realitzar una determinada feina.

 

També existeix l’objectiu d’entretenir, específic per a professionals de l’espectacle i aquest és l’únic objectiu que no es tracta en aquesta acció formativa.

 

Continguts Formatius

1. Exposició nº 1: Presentació personal
2. Exercici 1: Les nostres capacitats
3. Obertures, evidències i tancaments.
4. Exposició nº 2: Presentació informativa no professional
5. Exposició nº 3: Presentació de relacions públiques
6. Exposició nº 4: Presentació improvisada
7. Exposició nº 5: Presentació per moure a l’ acció
8. Exercici 2 : Entrenament d’ analogíes
9. Exposició nº 6: Presentació informativa professional
10. Exposició nº 7: Presentació final

 

Metodología

S’utilitza un sistema d’aprenentatge que condueix a l’assistent a la millora de les seves condicions de comunicador.

Aquest mètode d’aprenentatge s’ha anat configurant durant els últims anys amb l’estudi i observació de diverses tècniques i les lliçons apreses d’altres oradors. Les tècniques s’han perfilat pensant sempre en l’actualització als nostres temps i als elements culturals propis del nostre entorn proper.

Per a cada col·lectiu s’ajusten els continguts i les temàtiques de les distintes xerrades, encara que en realitat el veritablement important és el desenvolupament de les pròpies habilitats quan estem en el paper d’orador.

És una acció formativa que té el qualificatiu d’entrenament per la seva dinàmica eminentment participativa. Apliquem una metodologia docent experimentada en els últims 15 anys basada en l’enregistrament en vídeo de les presentacions dels participants. Es combinen explicacions del docent amb les intervencions dels participants. L’alumne és el protagonista de l’acció formativa i el docent és el guia que facilita el reconeixement dels aspectes positius i aspectes a millorar de cada persona.

 

Hores lectives

La durada per adquirir aquest primer nivell és d’una jornada i mitja.Progressivament, i en durades de 16 o 20 hores, es reforça l’entrenament i s’aconsegueix que el participant pugui actuar en auditoris o objectius de complexitat més gran.

 

Assistents

La metodologia està pensada per un màxim de 14 persones per poder realitzar l’entrenament en la mesura adequada.

 

Prestaciones Formativas

Anàlisi de la realitat organitzativa

Pautes per al comportament directiu

 

Objetius generals

L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és la realització d’una reflexió col·lectiva sobre la necessitat de potenciar la nostra capacitat creativa i de comunicació, sigui quina sigui la nostra àrea d’activitat a l’empresa.

 

En la història del management, assistim al segellament de sigles i mètodes evolució continuada que, en ocasions, ens fan retornar a allò obvi, a l’aplicació del sentit comú. Constatem que la rèmora del passat excessivament normalitzat i estandarditzat no es comporta com una eina útil davant del canvi constant de la realitat del negoci. La comunicació interna se’n ressent i reclama un millora constant.

 

L’experiència, la norma, el costum, les habilitats provades i adquirides són actius que cal tenir en compte, però són vàlides només per a situacions repetides i per a accions conegudes.

 

Hem de reflexionar si, per al temps que s’apropa, tenim elements suficients operatius. El bagatge de coneixements és vàlid, però fa falta alguna cosa més. El nostre actiu humà, mitjançant el foment de la comunicació interna aporta el valor afegit necessari.

 

Entenem la creativitat com la combinació d’elements coneguts per a aconseguir-ne uns altres de nous i millors, més adequats a la nova realitat. Aquest és el repte de l’empresa: millorar la realitat mitjançant elements coneguts. La creativitat, doncs, hi juga un important paper.

 

En aquesta acció formativa s’insisteix en quatre conceptes bàsics: qualitat, client, canvi, comunicació i afegirem, a la reflexió col·lectiva, la “C” de CREATIVITAT.

 

Acciones formativas - Comunicación interna

 

Temes que es desenvolupen al programa

1. Comunicació interna
2. Comportament de la nostres organitzacions
3. Comunicació descendent
4. Comunicació ascendent
5. Foment de la creativitat en els equips de treball
6. Tractament de les diferències
7. Creativitat al món laboral
8. Obstacles en el desenvolupament individual
9. Anàlisi de casos
10. Funcionament de l’organització orientada a la comunicació i a la creativitat
11. Aprendre a apreciar el canvi

 

Hores lectives

El programa es desenvolupa en 8 hores lectives, distribuïdes amb una o dues sessions, segons les prioritats de l’empresa.

 

Assistents

Aquest curs està dissenyat per a col·lectius de 20 persones. Utilitza una metodologia bàsicament participativa.

 

Acciones-formativas

Management del canvi i de la successió

 

Objectius generals

 

El mercat laboral proper destacar la importància de l’empresa familiar.

 

Les peculiaritats que afecten aquestes organitzacions ens mouen a acotar de manera específica els seus problemes i els seus reptes davant el canvi de lideratge que el temps, implacable, ens anuncia.

 

La tendència a professionalitzar totes les organitzacions sembla minimitzar alguns dels tòpics. El fet que la primera generació crea, la segona creix i la tercera destrueix, no és de rebut en un món al qual no es funciona pensant només en l’ordre interior, si no que està mediatitzat per l’entorn. La rapidesa amb la qual es desenvolupen els fets no permet l’espera de generació en generació per a reaccionar amb èxit.

 

En principi, l’empresa familiar ha de contemplar tots els temes de l’empresa no familiar, però compta amb un element diferenciador: la família, i les seves relacions extralaborals tenyides d’hàbits que s’uneixen i es separen a la vegada. Els límits entre família i empresa són, sovint, difusos.

 

Aquest és el plantejament inicial d’aquesta acció formativa. Es reflexiona sobre els aspectes més comuns del canvi generacional.

 

Cada participant hi podrà adaptar la seva pròpia realitat.

 

nuevo-Liderazgo

 

Temes que es desenvolupen al programa

1. L’empresa familiar
2. L’autoritat i el reconeixement a l’empresa
3. El creixement de l’empresa familiar
4. L’asfixia
5. La incompetència
6. Distinció entre Govern i Direcció de l’empresa familiar
7. Mecanismes familiars, mecanismes empresarials
8. Estil del successor – director més adequat
9. Preparació per a l’època de la successió
10. La successió, el relleu

Conducció de les carreres professionals dels nostres col·laboradors

 

Objectius generals

Gairebé sempre se’ns oculten els valors personals dels professionals que són propers. Pensem en les nostres preferències i procurem canviar els altres segons la nostra anàlisi particular.

 

Una vegada realitzada l’anàlisi de les qualitats i limitacions de les persones hem de tenir en compte la seva motivació. En aquest exercici hi veure nous camins per potenciar les persones, basant-nos en un discurs elaborat una consideració humanista per guiar l’estil de direcció.

Aquesta reflexió pretén:

  • Oferir pistes per al coneixement real de les persones
  • Arribar a identificar els punts forts i punts febles dels nostres col·laboradors
  • Potenciar les capacitats de cada persona
  • Formar equips eficaços segons les característiques dels col·laboradors

 

Liderazgo

 

Temes que es desenvolupen al programa

1. Anàlisi de les accions concretes per identificar les qualitats i limitacions de les persones
2. Les necessitats personals i professionals
3. Motivacions laborals i professionals
4. Pauta de conducció
5. Potenciament de les persones evitant la creació d’equips ineficients

 

Metodologia

S’utilitza un sistema d’aprenentatge dialèctic o d’elaboració. Es fa un seguiment pràctic de l’evolució del concepte de “conducció de persones”. Es provoca la participació de tots els assistents des dels primers moments de la sessió.

 

Com a tècnica pedagògica s’utilitza un sistema actiu basat en la reflexió sobre la base d’unes actuacions concretes. Es parteix de la utilització d’un document d’imatge que constitueix l’eix de l’exposició.

 

Assistents

Es tracta d’una reflexió dirigida a professionals que compten amb un equip de persones al seu càrrec i precisen de pautes d’anàlisi que els permetin obtenir el màxim rendiment dels seus col·laboradors.

 

Aquest curs està dissenyat per a col·lectius de 20 persones. S’utilitza una metodologia eminentment participativa.

 

Hores lectives

El programa es desenvolupa en 6 hores lectives, distribuïdes amb una o dues sessions.

Objetius Generals

Davant la necessitat de dotar de formació a un col·lectiu de persones que, donada la seva projecció futura ha d’incorporar alguns conceptes i inquietuds sobre temes de Direcció, desenvolupem un programa d’actuació que introdueix dues particularitats:

1. Formació mixta: presencial i on line. La formació presencial inclou la docència durant les dates establertes, així com les presentacions finals dels projectes. La formació on line es desenvolupa durant tot el programa mitjançant procediments informàtics.

2. Es constitueixen grups de treball que realitzen un estudi-proposta amb possibilitat de ser implementat a la seva empresa una vegada finalitzat el període de formació. El projecte realitzat suposa una aportació útil a la tasca real dels assistents a l’acció formativa.

 

En definitiva, es tracta de donar forma als continguts dels mòduls formatius i dur-los a la pràctica en la concreció de la pròpia empresa.

 

Aquests estudis-projecte són presentats al final de l’acció formativa, com a tancament del curs, en presència de la totalitat de tots els participants i la direcció de l’empresa.

Mòduls

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA LÍDER

1      Ser directiu. L’ empresa: cultura, missió, finalitats Direcció eficaç – La funció de Dirigir

2      Evolució històrica de l’organització d’empreses Les tendències actuals

3      La dificultat de dirigir

4      Comunicació interna: horitzontal i vertical
4      El pla de comunicació interna

5      La creativitat com instrument de gestió

6      Leadership
6      Leadership. El lideratge i la direcció a l’empresa Liderar equips
6      El Team Building El Coaching

7      Tècniques de negociació La gestió del conflicte i la mediació

8      Innovació i esperit entrepreneur El treball potencial

9      Estratègia i desenvolupament personal i professional

10     Aspectes multidisciplinaris de la direcció

11     Estils de direcció

12     La Direcció per Valors

Presentacions professionals en públic

Formació On Line

Metodologia

El programa es basa en una metodologia bàsicament activa i participativa. Combina la formació presencial i la formació on line; aquesta darrera dota de continguts addicionals i de reforç les actuacions docents presencials.

 

Es composa de 12 mòduls formatius distribuïts amb 5 àrees de coneixement.

 

El programa pot desenvolupar-se en la seva totalitat o impartint aquells mòduls que siguin d’interès per a l’empresa, segons les necessitats plantejades.

 

Assistents

Aquesta formació sobre temes de management està concebuda per aquell personal de l’empresa que posseeixi un potencial que el converteixi en un col·laborador amb projecció futura.

 

Hores lectives

El programa té una durada total de 104 hores, distribuïdes en 54 hores presencials i 50 hores on line.

Cada àrea de coneixement, i cada un dels mòduls que formen part d’elles, té una durada variable en funció del contingut i de la metodologia.